Balatonújlak Község Önkormányzta

Születésnapja alkalmából köszöntötték Lukács Jánosnét

Születésnapja alkalmából köszöntötték Lukács Jánosnét

Vimmer István Balatonújlak polgármestere Emléklappal és tortával köszöntötte Lukács Jánosnét a 90. születésnapja alkalmából! További jó egészségben töltött éveket kívánunk sok szeretettel!

Hirdetmény ebek veszettség elleni védő-és pótoltására, valamint féregtelenítésére

eboltas

 

H i r d e t m é n y !

 

Értesítjük Balatonújlak község lakosságát, hogy a  2021.  évi szervezett formában történő

EBEK VESZETTSÉG ELLENI védő- és pótol-tására, VALAMINT FÉREGTELENÍTÉSÉRE

 

az alábbi időpontokban és helyeken kerül sor:

 

O L T Á S

Helye

Dátuma

Időpontja

Tűzoltószertár

2021.09.08. (szerda) 

7:00 – 7:30

 

P Ó T O L T Á S

Helye

Dátuma

Időpontja

 Tűzoltószertár

 2021.09.15. (szerda) 

7:00 – 7:15

Az oltás és a féregtelenítés díja az összevezetés helyén : 5000 Ft/eb

Új,egységes,  sorszámozott oltási könyv: 600 Ft/eb

 

Az oltáshoz a  tulajdonos az eb oltási könyvét hozza magával. A háznál illetve az eb tartási helyén történő oltás  bejelenthető a Polgármesteri Hivatalban, a fenti időpontjában az oltás helyszínén és telefonon: dr. Bánkuty József állatorvos 06- 30 / 9578-469

Oltásra kerülnek:

 • Egészséges ebek.
 • Három hónap feletti még be nem oltott ebek.
 • Az egy évvel korábban oltott ebek.
 • Az oltatlan ebek.

Oltás nem adható: Beteg ebnek, embert harapott és emiatt hatósági megfigyelés alá vont ebnek,    mikrochippel nem rendelkező ebnek!

Felhívjuk a lakosság figyelmét, a 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 4.§ (1) bekezdése értelmében az állattartó köteles ebét veszettség ellen beoltatni és az oltást igazoló okmányt megőrizni. Az oltás alól elvont eb tulajdonosát a hatóság bírsággal sújtja.

Kérjük a lakosságot az oltás során is a korona vírus fertőzés  megelőzése érdekében, a hatályos járványvédelmi előírások betartására.

 

Balatonújlak, 2021. augusztus  24.

                                                                                                                          

                          Dr. Bánkuty József                                                             Nagy Gáborné

                                állatorvos                                                                          jegyző

Lakossági tájékoztató beiskolázási támogatás nyújtásának változásáról!

Lakossági tájékoztató beiskolázási támogatás nyújtásának változásáról!

 

 

 

 

 

 

Tájékoztatom az érintetteket, hogy - jogszabályi előírás alapján - a képviselő-testület a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.24.) önkormányzati rendeletének 18. §-a alapján, pénzbeli beiskolázási támogatást nyújt annak a balatonújlaki állandó lakcímmel rendelkező és Balatonújlak községben életvitelszerűen ottlakó törvényes képviselő, illetve fiatal felnőtt részére

a)      aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult,

b)     akinek a családjában az egy főre eső jövedelem az 500.000 Ft-ot nem haladja meg.

 

A támogatás mértéke gyermekenként:

- bölcsődés/óvodás gyermek esetén 15.000 Ft,

- általános iskolás gyermek esetén 15.000 Ft,

- középiskolai tanulmányokat nappali rendszerű oktatás keretében folytató diák esetén 25.000 Ft,

- felsőfokú intézmény nappali tagozatos hallgatója esetén 50.000 Ft.

 

A kérelem tárgyév október 31-ig nyújtható be. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A kérelemhez mellékelni kell az oktatási intézmény által kiállított tanulói, illetve hallgatói jogviszonyigazolást, valamint a kérelmező és családja jövedelemigazolását.

 

 

Balatonújlak, 2021. augusztus 24.

Vimmer István

 polgármester

 

 

FELHÍVÁS

skm_c250i21070712180

Hirdetmény

Hirdetmény

Jegyzőkönyv kivonat vadászterület földtulajdonosi közösség gyűléséről

2021. június 25-én Balatonújlakon megtartott Somogy megyei 14-350150-410 kódszámú vadászterület földtulajdonosi közösség gyűlésének jegyzőkönyvi kivonata letölthető itt

Hirdetmény

Hirdetmény

Jegyzőkönyv kivonat vadászterület földtulajdonosi közösség gyűléséről

2021. június 25-én Balatonújlakon megtartott Somogy megyei 14-350150-410 kódszámú vadászterület földtulajdonosi közösség gyűlésének jegyzőkönyvi kivonata letölthető itt

Gázszolgáltatás szüneteltetése

logo_eon_1_

Tisztelt Ügyfelünk!


Tájékoztatjuk, hogy csapadékvíz elvezető árok kialakítási, karbantartási munkálatai miatt a gázelosztó vezeték süllyesztése szükséges.

A tervszerű beavatkozások biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen a vezeték időszakos nyomásmentesítése.

A szükséges munkálatok elvégzésének érdekében
BALATONÚJLAK településen
2021. június 21-én (hétfőn) 12,00-17,00 óra között
GÁZSZÜNETET
tartunk.


Kérjük, hogy a fent jelzett időpontban a gázszünet idejére a gázmérővel rendelkező ingatlanoknál a mérő előtti főelzárót, illetve mérő nélküli ügyfeleink a gáztűzhelyük előtti elzárót zárják el.

Ennek megtörténtét kérjük, jelezze lakása bejárati ajtaján, mert csak ennek ismeretében tudjuk a gázszolgáltatást zavartalanul visszaállítani.
A szolgáltatás átmeneti szüneteltetése miatt megértését kérjük!
A tervezett üzemszünetekről internetes oldalunkon tájékozódhat:
eon.hu/tervezett-uzemszunetek

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. gazinfo@eon.hu 06 80 301 301

Tájékoztatás áramszünetről!

 

logo_eon_1_

 

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk önöket, hogy az áramszolgáltatás kiváló minősége és biztonságos ellátása érdekében az E.ON Áramszolgáltató Zrt. korszerűsítést hajt végre Balatonújlak áramhálózatán. Éppen ezért 2021.04.08-án várhatóan 8:30-tól 13:30-ig Balatonújlakon a Kossuth utcában áramszünet lesz.

Az áramszünettel érintett szakasz:

Páratlan oldalon: Kossuth u. 1-től a 35-ös házszámig

Páros oldalon: Kossuth u. 2-től a 34-es házszámig.

Tájékoztatás hulladékszállítással kapcsolatos változásokról

balaton_jlak_hullad_kos_lakoss_gi_t_j_koztat_oldal_1

balaton_jlak_hullad_kos_lakoss_gi_t_j_koztat_oldal_2

Tájékoztatás az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének szabályairól

erdotuz_786_20190703

K I V O N A T

 

Balatonújlak Község Önkormányzata Polgármesterének

6/2021. (II. 25.)

önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének szabályairól

 

Balatonújlak Község Önkormányzatának Polgármestere a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett, majd a 80/2021.(II.22.) Korm. rendelettel meghosszabbított veszélyhelyzetre tekintettel a környezetvédelemről szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott feladatkörében eljárva, az illetékes környezetvédelmi hatóság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

 

Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetését

belterületen 2021. március 1. és április 15.,

külterületen szeptember 1. és május 31. közötti időszakban.

A tűzgyújtás hétköznapokon 9-16 óra közöttengedélyezett.

Ünnepnapokon és hétvégén tilos az égetés!

 

Fontos, hogy a tűzgyújtás és az égetés során a megfelelő biztonsági intézkedések betartásra kerüljenek.

Az elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól e rendelet nem ad felmentést.

 

E rendelet értelmében tehát 2021. március 1-től a veszélyhelyzet fennállásáig.

Balatonújlak Község közigazgatási területén lehetőség van az avar és kerti hulladék égetésére.

 

Kelt: Balatonújlak, 2021.02.26.

                                                                                        Nagy Gáborné

                                                                                                  sk. 

Hirdetmény

 

HIRDETMÉNY

BALATONÚJLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

a településfejlesztési, településrendezési és településképi dokumentumok partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2017. (VI. 27.) sz. partnerségi rendelete alapján

ÉRTESÍTI AZ ÁLLANDÓ LAKÓHELLYEL, TARTÓZKODÁSI HELLYEL, VAGY INGATLANTULAJDONNAL RENDELKEZŐ TERMÉSZETES SZEMÉLYEKET, TELEPHELLYEL VAGY SZÉKHELLYEL RENDELKEZŐ VALAMENNYI GAZDÁLKODÓ-, ÉRDEKKÉPVISELETI-, CIVIL SZERVEZET ÉS MŰKÖDŐ, ELISMERT VALLÁSI KÖZÖSSÉGEKET, HOGY

A KÉTHELY ÉS BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZÖTTI KERÉKPÁRÚT FEJLESZTÉSE CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN támogatott TOP-3.1.1.-16-SO1-2019-00009 kódszámú pályázati forrás igénybevételévela Kéthely - Balatonkeresztúr közötti szakasz BALATONÚJLAK község közigazgatási területét érintő kerékpárút LÉTESÍTÉSE ÉRDEKÉBEN A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSÁT KEZDEMÉNYEZTE 15/2020. (XI. 16.) SZ. HATÁROZATÁVAL.

A véleményezési dokumentáció (tervező: Fercsák Ágnes okl. településmérnök) az önkormányzatunk honlapján (www.balatonujlak.hu) tekinthető meg, 2020. december 11. és 2020. december 21. közötti időszakban.

TISZTELT PARTNEREINK A KÖZZÉTETT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI DOKUMENTUMMAL KAPCSOLATOS VÉLEMÉNYÜKET, ÉSZREVÉTELÜKET A KÖZZÉTÉTEL IDEJE ALATT, MAJD AZT KÖVETŐEN 8 NAPON BELÜL BALATONÚJLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT CÍMÉRE (8712 Balatonújlak, Templom u. 3. vagy hivatal@balatonujlak.hu e-mail címre) ÍRÁSBAN TEHETIK MEG.

KÖSZÖNJÜK A KÖZREMŰKÖDÉSÜKET!!

<< Az egyeztetéssel kapcsolatos anyag letölthető itt. >>

Balatonújlak, 2020. december 11.

 

                                              Tóth László                                                              Vimmer István

                                önkormányzati főépítész                                                          polgármester

Felhívás adóügyeket érintő 2021. január 1-jét követő változásokról

Felhívás adóügyeket érintő 2021. január 1-jét követő változásokról

Tisztelt Lakosság!

Helyi iparűzési adó bevallást értintő változások

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény rendelkezéseinek hatálybalépését követően (2021.01.01-től) az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon teljesítheti. Az e-önkormányzat portál helyi iparűzési adó űrlapjai központilag visszavonásra kerülnek.

Kérjük, hogy adózóik legyenek a fentiekre figyelemmel az elektronikus ügyintézés során!

Gépjárműadóval kapcsolatos változások 2021.01.01-től

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 101. §-a alapján 2021. január 1-jétől az állami adóhatóság veszi át a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat az önkormányzati adóhatóságoktól.

1. A 2020. decemberi havi változások közül azokban az esetekben kell határozatot hozniuk az önkormányzati adóhatóságoknak, amely szerint 2020. december 31-ei hatállyal megszüntetendő az adókötelezettség (gépjármű forgalomból való ideiglenes vagy végleges kivonása). Nem kell, nem lehet határozatot hozni azon gépjármű kapcsán, mely esetén a decemberi adatszolgáltatás alapján az adókötelezettség 2021-ben kezdődne vagy változna meg (pl. újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű, a gépjármű átalakítása miatt az adóalap megváltozása), mert ebben az esetben már az állami adó-és vámhatóság rendelkezik hatósági jogkörrel.

 

2. Önmagában abból a körülményből fakadóan, hogy az önkormányzati adóhatóság gépjárműadóban fennálló hatásköre a 2021-től kezdődő adókötelezettségre megszűnik, szintén nem kell határozatot hozni, hiszen ez esetben az adózó adókötelezettségének tartalma (az adóalany személy, az adó összege) nem változik, nem szűnik meg 2020. december 31-ével bezárólag. 2021-től kezdődő időszakra járó adót az állami adó- és vámhatóság számlájára kell megfizetni, az adó- és vámhatóság 2021-ben kiadandó határozata szerint.

 

3. A 2021 előtti időszakra vonatkozóan megállapított gépjárműadó kötelezettség esetében még az önkormányzati adóhatóság köteles eljárni, függetlenül attól, ha az adókötelezettséggel kapcsolatos fizetési határidő 2021-re csúszik.

 

4. Azokat az adatokat, amelyek a 2020. december 31-ével záruló adókötelezettségi időszakot érintik, az önkormányzati adóhatóságnak kell feldolgoznia, adott esetben már csak 2021-ben. Ez alapján a 2021 évi KT1 állományt - tekintettel arra, hogy az csak 2021-nél korábbi évekre vonatkozóan tartalmazhat adókötelezettséget - még az önkormányzati adóhatóságnak kell feldolgoznia.

 

 

Kóbor rókák kilövése

hirdetm_ny_r_kakil_v_s_k_thely

tájékoztatás

plak_t_telep_l_si_gyseg_d_marcali

Felhívás!

TÁJÉKOZTATÁS!

 

A kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel

Balatonújlak községben a személyes ügyfélfogadás szünetel!

A Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatalban az ügyfélfogadás

korlátozásra kerül,

minden nap 9-10 óra között

van lehetőség személyesen ügyet intézni.

 

Kérjük, csak nagyon fontos esetben keressék fel személyesen a hivatalt.

 

Személyes ügyfélfogadás esetén a maszk használata kötelező!

 

Hivatali munkaidőben elérhetőek vagyunk telefonon a

+36-85-339-210 telefonszámon.

Elektronikus elérhetőségeink:

hivatal@balatonújlak.hu email címen,

vagy ügyfélkapun keresztül KRID:246728196.

 

Kérjük, hogy a veszélyhelyzet idején az elektronikus ügyintézést részesítsék előnyben.

TÁJÉKOZTATÁS

123511587_4646658235406860_7341708096140351495_o

MEGHÍVÓ

bujlakcimer

BALATONÚJLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

POLGÁRMESTERE

8712 Balatonújlak, Templom u.3.

 

MEGHÍVÓ

Balatonújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

közmeghallgatására tisztelettel meghívom Önt.

Az ülés helye: Balatonújlak Községi Önkormányzat hivatali tanácskozóterme

 

Az ülés időpontja: 2020. november 9. (hétfő) 17:00 óra

N a p i r e n d:

 1. A képviselő-testület beszámolója 2020. évben végzett munkájáról (szóbeli előterjesztés)

           Előadó: Vimmer István polgármester

 1. Tájékoztató az önkormányzat 2021. évi terveiről, feladatokról (szóbeli előterjesztés)

           Előadó: Vimmer István polgármester

 1. Közmeghallgatás

 

Kérem, hogy a közmeghallgatáson részt venni szíveskedjék!

Balatonújlak, 2020. október 30.

Vimmer István sk.

polgármester

Felhívás!

Felhívás

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött a BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT („A” típusú és „B” típusú pályázat) 2021. évi fordulójában való részvételről.

 A pályázat benyújtásának helye:   Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal

                                                                 8713 Kéthely, Ady E. u. 1.

                                                                  Nagy Gáborné jegyzőnél

A pályázat benyújtásának határideje:    2020. november 5.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat tartalmáról bővebben tájékozódhat Bursa Hungarica hivatalos weboldalán, a www.emet.gov.hu  címen.

 

„A” típusú és „B” típusú pályázat pályázati felhívása az alábbi linken letölthetők:

 "A" típusú pályázati kiírás - a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022. tanév első félévére vonatkozóan 

„B" típusú pályázati kiírás - felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára 

Áramszünet

logo_eon_1_

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2020. szeptember 17-én (csütörtökön) várhatóan

9:00 órától 13:00 óráig

BALATONÚJLAK 

teljes területén

ÁRAMSZÜNET lesz.

hirdetmény

A Somogy Megyei Kormányhivatal által 14-350150-410 számon bejegyzett vadászterület földtulajdoni közössége gyűlésének összehívásáról

<<Hirdetmény letöltése>>

A 14-350150-410 számon bejegyzett vadászterület földtulajdonosi közösségének felhívása a Somogyi Hunor vadásztársaság területén lévő földterületek után járó 2019. évi haszonbérleti díj kifizetéséről.

<<Hirdetmény letöltése>>

Tájékoztató Vegyszeres gyomirtásról MÁV területeken

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a MÁV Zrt. megkezdi Pécs Területi Igazgatóság vonalhálózatának vegyszeres gyomirtását, mely az alábbiak szerint történik:

 • Az állomások, megállóhelyek, útátjárók, rálátási háromszögek és vonalszakaszok területeinek permetezése a mellékletben megadott időpontokban történik.
 • Az Unimogok útvonalterve az időjárás miatt, vagy forgalmi okból módosulhat.
 • A gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap ezért a vegyszer felszáradása után a permetezett területeken munka végezhető.
 • A gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek az alábbi vegyszerek különböző összeállításával készülnek (melyek biztonsági adatlapját elektronikus úton megküldjük):

FOZÁT 480MEZZO 20 WGKYLEOSUCCESSOR 600, SUCCESSOR T, DROPMAX, COLOMBUS EC/MAGELLÁN

Gyomirtás ütemtervének letöltése

Az augusztus 24-27 közötti időszakra tervezett gyomirtás technikai okok miatt a program végén fog megvalósulni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kezelt területen legeltetni, ill. onnan származó takarmánnyal 14 napon belül etetni tilos!

Tájékoztató!

Tájékoztatjuk a település lakosságát, hogy a veszélyhelyzet megszűnését követően a települési ügysegéd megkezdi  az ügyfélfogadását településünkön.

Balatonújlakon az ügysegéd Darvas Éva (06/70/698-8933),

aki 2020.július 6-tól minden hétfőn

8:00-10:00-ig tart ügyfélfogadást

 Balatonújlak Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában.

EBOLTÁS!

2020_eboltas_balatonujlak

Felhívás

jpg_felh_v_s

Felhívás az avarégetés szabályainak betartására

Felhívás az avarégetés szabályainak betartására

Önkormányzatunk kiemelten fontosnak tartja az ingatlanok, valamint a közterületek tisztán tartását, a virágzó településkép kialakítását és annak fenntartását.

A balatonújlaki lakosok és a településvezetés közös érdeke, hogy községünk élhető legyen, erre tekintettel az ingatlanok tisztán tartása céljából az avar, illetve a kerti hulladék Balatonújlak teljes területén az alábbi időpontokban elégethető:

belterületen: március 15. és április 15., valamint október 15. és november 30.

külterületen: szeptember 1. és május 31.

közötti időpontokban, naponta 9-16 óra között engedélyezett.

Ünnepnapokon és hétvégén tilos az égetés!

Az avar és kerti hulladék égetése során az alábbi tűzvédelmi szabályokat szükséges betartani:

-          Nyílttéri égetés során a meteorológiai viszonyokra figyelemmel kell lenni. Égetni enyhe légmozgás (gyenge szél) mellett száraz időben szabad. Tilos az avar és kerti hulladék égetése a fentiekben engedélyezett időszakon kívül, valamint szeles, párás, ködös, esős időben.

-          Az avart és kerti hulladékot égetni nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett csak olyan helyen és területen szabad, ahol az égetés és annak hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.

-          Tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni.       A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

-          A füstképződés csökkentése érdekében a nem komposztálható avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell. Az eltüzelés csak olyan adagokban történhet, amely nem veszélyezteti a tűz környezetét. Nyers, megázott avar és kerti hulladék égetése tilos.

-          Az égetendő növényi hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladékot.

-          Az égetés folyamatának gyorsítására égést elősegítő anyag nem alkalmazható.

-          Közterületen avar és kert hulladék égetése tilos.

-          Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt. Amennyiben fennáll a veszélye a tűz feléledésének, gondoskodni kell annak belocsolásáról, vagy földréteggel történő lefedéséről.

-          Az elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy a fentiek megsértése esetén a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 14/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelet alapján bírság kiszabásának van helye. A bírság összege természetes személy esetén 100.000,- Ft-ig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén 200.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy mindannyiunk egészségének megóvása céljából az avarégetéssel kapcsolatos előírásokat önként legyenek szívesek betartani! 

Kéthely, 2020. április 9.

                                                                 Nagy Gáborné

                                                                   jegyző

Óvodai beiratkozás eljárásrendje

Tisztelt Szülők!

A veszélyhelyzetre tekintettel az emberi erőforrások minisztere 7/2020.(III.25.) határozatával a 2020/2021. nevelési évre az óvodai beiratkozás eljárásrendjét az alábbiak szerint szabályozta:

 1. kötelező felvételt biztosító óvoda 2020. április 21-ig felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett hozzá jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna őket. Ezekben az esetekben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor.
 2. nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné beíratni, akkor erre irányuló szándékának bejelentését – a kötelező felvételt biztosító óvoda nevének és címének megjelölésével, elektronikus úton, vagy különösen indokolt esetben személyesen – az intézményvezető 2020. április 16-ig fogadja. (Kérelmek személyes benyújtásának időpontja: 2020. április 15-16-ig (08:00-11:00, 13:00-15:00)

Óvoda elérhetősége: email cím:

szucsjudit001@gmail.com

mobiltelefon: 06/30/226-6673

személyesen: Kéthely, Ifjúság u. 27. Szűcs Judit Magdolna – intézményvezetőnél

Abban az esetben, ha a kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettségének teljesítését követően a szabad férőhelyei alapján további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, úgy a hozzá beérkezett, nem a felvételi körzetben élő gyermekek felvételére vonatkozó szülői szándéknyilatkozatok alapján beiratkozási beosztást készít és erről az érintett szülőt haladéktalanul értesíti.

 A kötelező felvételi körzettel rendelkező óvoda a felvételi körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan legkésőbb 2020. április 30-áig döntést hoz, melyről írásban értesíti az éritett szülőket, valamint a gyermek kötelező felvételét ellátó óvoda vezetőjét.

 Kéthely, 2020. április 3.

 

Szűcs Judit Magdolna

intézményvezető

Hirdetmény - 14-350150-410 számon bejegyzett vadászterület földtulajdoni közössége gyűlésének illetve bérleti díj kifizetésének ELHALASZTÁSÁRÓL!

A Somogy Megyei Kormányhivatal által 14-350150-410 számon bejegyzett vadászterület földtulajdoni közössége gyűlésének illetve bérleti díj kifizetésének ELHALASZTÁSÁRÓL!

<< Hirdetmény letöltése >>

Tisztelt Balatonújlaki Lakosság!

untitled

Tisztelt Balatonújlaki Lakosság!

 

 

 

A kialakult vírushelyzetre tekintettel, az alábbiakról szeretném tájékoztatni önöket:

-         A Művelődési házban miden közösségi programot felfüggesztünk, szakkörök elmaradnak.

-         A Kéthelyi Napsugár Óvoda és Bölcsőde bezárásra került.

-         A Szociális Szolgáltató Központ dolgozói nem tartanak fogadóórát és nem látogatnak családot, az ügyfélfogadás mind a székhelyen, mind a telephelyen szünetel.

-         A Szociális étkezést változatlan formában szolgáltatjuk.

-         A Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatalban az ügyfélfogadás korlátozásra kerül, ott minden nap 9-10 óra között van lehetőség ügyet intézni. Kérjük, csak nagyon fontos esetben keressék fel személyesen a hivatalt, telefonon nyitvatartási időben elérhetőek vagyunk a +36-85-339-210 telefonszámon vagy a hivatal@kethely.hu címen. Balatonújlak Községben az ügyfélfogadás határozatlan ideig szünetel.

-         A gyerekek étkezését a szünidei gyermekétkezéshez hasonlóan a rászoruló családoknak biztosítjuk, ezzel kapcsolatban a Szociális Szolgáltatótól kérhetnek információt a +36-85-339-150 telefonszámon.

-         A Fogászat kizárólag sürgős esetben fogad betegeket.

-         A Védőnő családlátogatásokat nem végez, a szülőket értesíti az esetleges teendőkről. Kérdés esetén a védőnő elérhetősége: +36-30-409-30-55.

Az intézkedések további tájékoztatásig érvényben maradnak.

 

Köszönöm megértésüket!   Vigyázzunk egymásra!

Kéthely, 2020.március 16.

                                                                                                          Vimmer István

                                                                                                           polgármester

Tájékoztató Vegyszeres gyomirtásról MÁV területeken, vasútvonal hálózatain

Tájékoztató Vegyszeres gyomirtásról MÁV területeken, vasútvonal hálózatain

 

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a MÁV Zrt. megkezdi Pécs Területi Igazgatóság vonalhálózatának vegyszeres gyomirtását, mely az alábbiak szerint történik:

•Az állomások, megállóhelyek, útátjárók, rálátási háromszögek és vonalszakaszok területeinek permetezése a mellékletben megadott időpontokban történik.

•Az Unimogok útvonalterve az időjárás miatt, vagy forgalmi okból módosulhat.

•A gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap ezért a vegyszer felszáradása után a permetezett területeken munka végezhető.

•A gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek az alábbi vegyszerek különböző összeállításával készülnek (melyek biztonsági adatlapját elektronikus úton megküldjük):

FOZÁT 480, MEZZO 20 WG, KYLEO, SUCCESSOR 600, SUCCESSOR T, DROPMAX, COLOMBUS EC/MAGELLÁN

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kezelt területen legeltetni, ill. onnan származó takarmánnyal 14 napon belül etetni tilos!

<< Ütemterv letölthető itt >>

Hirdetmény - Ebzárlat és legeltetési tilalomról

Hirdetmény - Ebzárlat és legeltetési tilalomról

<< Hirdetmény letölthető itt >>

Hirdetmény

nfk_logoHIRDETMÉNY

 

Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek nyilvános pályáztatás,

illetve árverés mellőzésével történő értesítésére vonatkozóan

<< Hirdetmény letöltése >>

Lomtalanítás

lomtalan_t_s

polgármester fogadóórája

H I R D E T M É N Y

Értesítjük a község lakosságát, hogy a polgármester fogadóórája az alábbiak szerint kerül megtartásra:

minden héten hétfőn 16,00 órától 18,00 óráig

minden héten csütörtökön 16,00 órától 18,00 óráig

 

Balatonújlak községben a hivatal ügyfélfogadási rendje változatlan,

 • hetente 1napon (szerda) 8-10 óra között

A jegyzői fogadóóra rendje szintén változatlan:

páratlan hét hétfői napján: 9-12 óra között

páros hét hétfői napján: 14-16 óra között

 

Kéthely, 2020. január 24.

Nagy Gáborné

jegyző

Kóbor Rókák kilövése

hirdetm_ny_r_kakil_v_s_k_thely

Traktor beszerzésére nyert támogatás

a_magyar_falu_program_honlapra

Tájékoztató Balatonújlak községben 2019. október 13-án tartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választás eredményéről

t_j_koztat_b_jlak_eredm_oldal_1t_j_koztat_b_jlak_eredm_oldal_2

Bursa Pályázati Kiírás 2020. évre

Felhívás

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött a BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT („A” típusú és „B” típusú pályázat) 2020. ÉVI fordulójában való részvételről.

 A pályázat benyújtásának helye:   Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal

  8713 Kéthely, Ady E. u. 1.

   Nagy Gáborné jegyzőnél

A pályázat benyújtásának határideje:    2019. november 5.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat tartalmáról bővebben tájékozódhat Bursa Hungarica hivatalos weboldalán, a www.emet.gov.hu  címen, valamint az

"A" típusú  és "B" típusú pályázati kiírások

letölthetők:

Pályázati felhívások/Bursa pályázat 2020. év menüpont alatt

Választási hirdetmény

v_l_hir_b

skm_c25819082810350

Pomikula Károlyné Gizi néni köszöntése 90. születésnapján

Pomikula Károlyné Gizi néni köszöntése 90. születésnapján

dsc_0148

 dsc_0159 dsc_0154

 

2019.08.19-én Tüske Gáborné polgármester asszony és Hosszúné Tóth Rita intézményvezető családja körében köszöntötte Pomikula Károlyné Gizi nénit 90. születésnapja alkalmából.

A meglepetés jól sikerült, mert Gizi néni nem tudta, hogy a családon kívül mások is köszönteni fogják. A következő köszöntésig jó egészséget és boldog éveket kívánunk neki.

 

Meghívó

balaton_jlak_falunap

Tájékoztató Vegyszeres gyomirtásról MÁV területeken

Tájékoztató vegyszeres gyomirtásról MÁV területeken

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a MÁV Zrt. megkezdi Pécs Területi Igazgatóság vonalhálózatának vegyszeres gyomirtását, mely az alábbiak szerint történik:

 • Az állomások, megállóhelyek, útátjárók, rálátási háromszögek és vonalszakaszok területeinek permetezése a mellékletben megadott időpontokban történik.
 • Az Unimogok útvonalterve az időjárás miatt, vagy forgalmi okból módosulhat (1-4 nap eltolódás lehet).
 • Amennyiben napközben az időjárás nem engedi (szél, eső) a munkavégzést, úgy a programot éjszaka is végzik.
 •    A gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap ezért a vegyszer felszáradása után a permetezett területeken munka végezhető.
 • A gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek az alábbi vegyszerek különböző összeállításával készülnek (melyek biztonsági adatlapját elektronikus úton megküldjük):

AMEGA, MEZZO 20 WG, KYLEO, SUCCESSOR 600, SUCESSOR T/SUCESS t, SILICO/SPUR, DROPMAX, COLUMBUS EC, GARLON

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kezelt területen legeltetni, ill. onnan származó takarmánnyal 14 napon belül etetni tilos!

<< Melléklet letöltése itt>>

 

Értesítés bölcsődei beiratkozásról

Értesítés bölcsődei beiratkozásról

Kedves Szülők! Tájékoztatom Önöket, hogy a Kéthelyi Napsugár Óvoda és Bölcsőde szeptember 1-től, újonnan épült bölcsődéjében megnyitja kapuit a 1-3 éves kisgyermekek számára.                                                                                                              

A 2019/2020-as nevelési-gondozási évre a bölcsődei beiratkozás 2019. július 23-tól- 25-ig,  9-15 óra között lesz az óvoda épületében. ( Kéthely, Ifjúság utca 27.)

Felvétel rendje: a felvételnél előnyt élvez az a gyermek, (az alábbi sorrendben):

 Akiknek szüleik vagy nevelőik munkavégzésük, a munkaerő piaci visszatérésüket segítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt, nem tudják biztosítani a gyermek napközbeni ellátását.

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
 • aki egyedülálló ( hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön élő – kivéve ha élettársa van - szülője nevel)
 • akinek szülője orvosilag igazolt állapota miatt a gyermek napközbeni ellátását biztosítani egyáltalán vagy csak részben tudja megoldani
 • akivel együtt a családban nevelt kiskorú gyermekek száma eléri vagy meghaladja a három főt, de rá nézve a szülő GYED-ben, GYES-ben nem részesül, (LXXXIII. Tv. 42/C§e pontja alapján)
 • akinek családja családgondozásban részesül és a gyermek fejlődése érdekében- a jelzőrendszer tagjai szerint- állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
 • akit-gyámhatósági határozat alapján-védelembe vettek, vagy gyámként kirendelt hozzátartozója nevel.

Az intézmény a fenntartó Kéthely és Balatonújlak Községi Önkormányzatok közigazgatási területéről, továbbá szabad kapacitás terhére az ország egész területéről biztosít felvételt az óvodás- bölcsődés gyermekek részére. – Alapító okirat K/245/8/2019.

A felvételhez szükséges dokumentációk:

 

 • a házi gyermekorvos igazolását arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható
 • munkáltatói igazolás a szülők munkaviszonyáról, vagy a Munkaügyi Hivatal igazolása a programban való részvételről, a képzés időtartamáról
 • gyermek lakcímkártyája, TAJ kártyája, a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • a szülő lakcímkártyája
 • Csatolni kell azokat az igazolásokat, mely a Gyvt. 149.§-ban meghatározott kedvezmények igénybevételét és jogosultságát alátámasztja
 • Tanulói jogviszony esetén iskolalátogatási igazolást,
 • Magyar Államkincstár igazolása (egyedülálló szülő, tartós betegség esetén, családi pótlék folyósításáról 3 gyermek esetén)

A felvételi kérelmet a helyszínen lehet kitölteni!

A beíratással kapcsolatban tájékoztatás az alábbi telefonszámon kérhet: 06302266673

                                                                                                          Szűcs Judit Magdolna                    

                                                                                                             intézményvezető

Kóbor rókák kilövése

Hirdetmény

 ggg

Kóbor rókák kilövése

Marcali Rendőrkapitányság 14040/2326/2019.ált. szám alatt

KÉTHELY ÉS BALATONÚJLAK községek közigazgatási

területére engedélyezte a kóbor rókák és aranysakálok kilövését

2019. július 1. napjától 2019. december 31. napjáig naponta 0-24 óráig.

A kilövést végzők:

Szarvas Róbert, Schmidt László, Szűcs Ernő Zoltán és Karancsi Sándor sportvadászok.

Amennyiben rókát vagy aranysakált észlelnek a településeken bejelentésüket a 85/339-210 telefonszámon vagy 70/6271498 mobilszámon, vagy jegyzo@kethely.hu e-mail címre tehetik meg.

 

Balatonújlak, 2019. június 30.

                                                                   Nagy Gáborné

                                                                 jegyző

Felhívás

skm_c25819040215110

Hirdetmény Eboltás

skm_c25819032014390

Tájékoztató

k_p

Tájékoztató Ügyfeleknek!

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjtartozások minimalizálása, valamint a lakossági terhek csökkentése érdekében az NHKV Zrt. személyes díjbeszedőket, hátralék-kezelőket alkalmaz.

Ezzel kapcsolatos tájékoztató az alábbi linkre kattintva olvasható:

<< Ügyfeleknek szóló, hátralék-kezelők munkájával kapcsolatos tájékoztató anyag (NHKV Zrt.) >>

<< Tájékoztató személyes díjbeszedésről >>

 

Meghívó Idősek Ünnepére

plak_t_magda_top_5.3.1.

Tisztelt Lakosság! - Fúrt és Ásott kutakkal kapcsolatos tájékoztató

Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

8713 Kéthely, Ady Endre u. 1.

Tel: 85/339-210

Fúrt és Ásott kutakkal kapcsolatos tájékoztató

Tisztelt Lakosság!

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a Belügyminisztérium tájékoztatása alapján a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, amely tartalmazza a kutak létesítésével, fennmaradásával, üzembe helyezésével kapcsolatos szabályokat, további módosításokon fog átesni. A módosítások következtében változni fog az ásott és a fúrt kutakkal kapcsolatos üzemeltetési és fennmaradási engedély iránti kérelem eljárási szabályai.

A Belügyminisztérium tájékoztatása szerint az Alkotmánybíróság döntésére figyelemmel a Kormány jelenleg már két intézkedést is tett:

-          azért, hogy a 2018. december 31-i határidő letelte senkit ne érintsen hátrányosan, az Országgyűlés elé beterjesztett törvényjavaslat értelmében a kötelező bírságkiszabás alóli mentességi időszak 2020. december 31-ig meghosszabbodna;

-          ezzel egy időben előkészítés alatt áll és 2019-ben várhatóan megvalósul egy olyan átfogó módosítás, amely illegális kutak engedélyeztetésére speciális eljárást tartalmaz.

A jogszabály változások hatályba lépéséig kérjük mindenki türelmét az engedélyezési eljárásokkal kapcsolatban. A változásokat követően tájékoztatást fogunk közzé tenni a további teendőkkel kapcsolatban.

<< AKTUALIZÁLT TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE >>

Kelt: Kéthely, 2018. november 16.

 

                                                                                                        Nagy Gáborné sk.

                                                                                                                 jegyző

Meghívó - Közmeghallgatásra

MEGHÍVÓ

                

Balatonújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

közmeghallgatására

tisztelettel meghívom

Önt

Az ülés helye: Balatonújlak Községi Önkormányzat hivatali tanácskozóterme

Az ülés időpontja: 2018. november 26. (hétfő) 1700 óra

Napirend:

 1. A képviselőtestület beszámolója 2018. évben végzett munkájáról (szóbeli előterjesztés)

          Előadó: Tüske Gáborné polgármester

 1. Tájékoztató az önkormányzat 2019. évi terveiről, feladatokról (szóbeli előterjesztés)

           Előadó: Tüske Gáborné polgármester

 1. Közmeghallgatás

Kérem, hogy a közmeghallgatáson részt venni szíveskedjék!

Balatonújlak, 2018. november 5.

 

                                                                                                                  Tüske Gáborné sk.

                                                                                                                      polgármester

Fúrt és ásott kutakkal kapcsolatos tájékoztató

Fúrt és ásott kutakkal kapcsolatos tájékoztató

k_t

Kút létesítésére, fennmaradására, üzembe-helyezésére, megszüntetésére a jelenleg hatályos jogszabályok szerint engedély szükséges.

Mely kutak engedélyeztetése tartozik a jegyző hatáskörébe?

Feltételek

     

Megjegyzés, magyarázat

Nem érinthet a kút helye vízbázisvédelmi védőterületet.

     

A vízbázisvédelmi védőterületek elhelyezkedésével kapcsolatban a területi vízügyi hatóságok (katasztrófavédelmi igazgatóságok) és ivóvízbázisokra vonatkozóan a helyi vízművek rendelkeznek naprakész információkkal. E területeken a vízkészlet biztonsága érdekében a területi vízügyi hatóság adja ki az engedélyt.

A kút csak talajvizet

és/vagy parti szűrésű vízkészletet használhat fel.

     

Nem történhet a vízkitermelés rétegvízből, vagy karsztvízből. Magyarországon a talajvizek átlag mélysége a hegy- és dombvidéki területek kivételével ritkán haladja meg a 20 métert, ezért amennyiben a létesítési engedély iránti kérelemben ezt meghaladó mélység szerepel, vizsgálni kell, hogy a kút valóban talajvízadó rétegre létesül-e. E tekintetben a területileg illetékes vízügyi igazgatóságtól kérhető eligazítás.

A kútból maximálisan

500 m3/év mennyiséget lehet kitermelni.

     

Az 500 m3/év mennyiség napi bontásban átlagosan 1,37 m3/nap vízkivételt tesz lehetővé. Azonban a háztartási vízkivétel zöme jellemzően vegetációs időszakban, a nyári hónapokban történik locsolási célra, mellyel szemben a téli vízhasználat alárendelt. Így a nyári hónapokban a vízkivétel mértéke a számolt átlagos napi vízkivételt meghaladhatja.

Hazánkban átlagos házi vízigényként 60-100 liter/fő/nappal lehet számolni komfortfokozattól függően, ugyanez számosállatonként 80-120 liter/nappal, a locsolásra pedig 4 hónapra átlag 1 liter/m2-rel.

A vízilétesítmény csak ott létesíthető, ahol az ingatlanon épület van, vagy az épület létesítésére engedélyt adtak/bejelentés történt a hatóság felé.

 

     

E rendelkezés hivatott szavatolni, hogy a kút vize valóban háztartási célokra, és/vagy házi ivóvízigény kielégítésére kerüljön felhasználásra.

A kútra magánszemély kér engedélyt.

     

Amennyiben a létesítő például gazdasági társaság, gazdálkodó szervezet, közintézmény, önkormányzat, akkor a jegyző nem rendelkezik hatáskörrel az engedélyezésre vonatkozóan.

A vízkivétel háztartási igények és/vagy házi ivóvízigény kielégítés érdekében történik.

     

A háztartási igény a magánszemélyek részéről merülhet fel a saját háztartásban jelentkező igények ellátására, mely főként az alábbi tevékenységekre terjed ki: jellemzően az ingatlanhoz tartozó kiskert és gyepterület locsolása, az építmények és az ingóságok időszakos tisztítása, karbantartása, a nem mezőgazdasági célból termesztett növények öntözése, a háztáji (nem gazdasági célból tartott) állatok itatása és ellátása, kerti medence feltöltésére és vízpótlására,

A háztartási igények egyik kiemelt esete a házi ivóvízigény, hiszen itt a víz minőségét is kötelezően vizsgálni kell és az ivóvízre vonatkozó jogszabályi követelményeknek meg kell felelni.

A kút nem gazdasági vízkivétel céljából létesül

     

Amennyiben a vízkivétel célja gazdasági érdekből történik, például üzemi állattartás, mezőgazdasági öntözés, vagy ipari tevékenység, akkor az engedélyezés nem tartozik jegyzői hatáskörbe.

A fenti kitételek bármelyike nem teljesül, akkor nem a jegyző az engedélyező hatóság, ezekben az esetekben a Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz kell a kérelemmel fordulni.

Minden kút létesítése engedélyköteles 1992. február 15. óta.

A jegyzői engedélyezés alá tartozó kutak:

a) 1992. február 15. napja után létesült minden kútra (ásott és fúrt kútra egyaránt) vízjogi létesítési engedélyt kellett volna kérni, és ennek következtében most fennmaradási engedély adható ki.

b) 1992. február 15. napja előtt létesült kutak esetében

 • arra az ásott kútra, amely a jogszabályok értelmében (mélységének és elhelyezkedésének függvényében) jogszerűen létesült engedély nélkül, üzemeltetési engedélyt kell adni,
 • arra az ásott kútra, amelyre létesítésének időpontjában (mélységének és elhelyezkedésének függvényében) engedélyt kellett volna kérni, fennmaradási engedélyt kell adni,
 • minden fúrt kútra üzemeltetési engedélyt kell adni.

Az engedély iránti kérelem nyomtatványok a községi önkormányzat honlapján megtalálható/letölthető vagy a közös hivatalban beszerezhető.

Vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedély iránti kérelem

Vízjogi megszüntetési engedély iránti kérelem

Fúrt kutak esetében mindenképp szakember segítségét kell igénybe venni. A szakember jogosultságát igazolni kell, pl. az oklevelének másolatával. Be kell nyújtani mellékletként fényképet a kútról és környezetéről.            

Házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kutak esetében szükséges igazolni, hogy a víz emberi fogyasztásra alkalmas (megyei kormányhivatal népegészségügyi hatáskörben eljáró elsőfokú hatóság (Népegészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztály, régi nevén ÁNTSZ vízvizsgálat!), valamint mellékelni szükséges egy helyszínrajzot, melyen be van jelölve a kút helye, a telken lévő épületek, építmények, és azok egymástól és a telekhatártól mért távolsága.

A kérelmet Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez (8713 Kéthely, Ady Endre u. 1.) kell benyújtani.

Az eljárás minden esetben illetékköteles, melynek mértéke 3 000,- Ft, az illetékről szóló 1990 évi XCIII. törvény 29. §. (1) bekezdés értelmében.

Balatonújlak, 2018. október 24.

                                                                                                                Nagy Gáborné sk.

                                                                                                                       jegyző

Hirdetmény-Kóbor rókák kilövése

Hirdetmény

 ggg

Kóbor rókák kilövése

 

Marcali Rendőrkapitányság 14040/1887/2018.ált. szám alatt KÉTHELY ÉS BALATONÚJLAK községek közigazgatásiterületére engedélyezte a kóbor rókák kilövését 2018. október 1. napjától 2018. december 31. napjáig, naponta 0-24 óráig. A kilövést végzők: Hermanics Tibor, Schmidt László, Szűcs Ernő Zoltán és Karancsi Sándor sportvadászok.

Amennyiben rókát észlelnek a településeken bejelentésüket a 85/339-210 telefonszámon, 70/6271498 mobilszámon, vagy jegyzo@kethely.hu e-mail címre tehetik meg.

Kéthely, 2018. október 11.

                                                                                                                     Nagy Gáborné

                                                                                                                          jegyző

Bursa Pályázati Kiírás 2019. évre

Felhívás

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött a BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT („A” típusú és „B” típusú pályázat) 2019. ÉVI fordulójában való részvételről.

 A pályázat benyújtásának helye:   Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal

  8713 Kéthely, Ady E. u. 1.

   Nagy Gáborné jegyzőnél

A pályázat benyújtásának határideje:    2018. november 6.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat tartalmáról bővebben tájékozódhat Bursa Hungarica hivatalos weboldalán, a www.emet.gov.hu  címen, valamint az

"A" típusú  és "B" típusú pályázati kiírások

letölthetők:

Pályázati felhívások/Bursa pályázat 2019. év menüpont alatt

F E L H Í V Á S -Téli rezsicsökkenés

F E L H Í V Á S

A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat végrehajtásához

Tisztelt Lakosság!

A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri 12 000 forint összegű juttatásban, természetbeni támogatásban részesülhetnek a fűtési költségek viselésével összefüggésben a Kormány 1364/2018.(VII.27.) határozata értelmében.

A Kormányhatározat alapján háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be, legkésőbb 2018. október 15. napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő!

Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható.

háztartás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi        III. törvény 4. § (1) bekezdésének f) pontja szerint az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült, azaz az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III.8.) Korm. rendelet szerinti fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatásban részesült lakossági fogyasztó vagy fogyasztói közösség. A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

Az igénybejelentéshez szükséges nyomtatvány és adatkezelési tájékoztató a községi önkormányzat honlapján (www.balatonujlak.hu) megtalálható/letölthető, vagy a közös hivatalban beszerezhető.

<< igénybejelentő nyomtatvány letöltése>>

<<adatkezelési tájékoztató letöltése >>

Kéthely, 2018. augusztus 15.

 

                                                                                                       Nagy Gáborné

                                                                                                             jegyző

Hirdetmény - Vegyszeres gyomirtás MÁV területeken, vasútvonal hálózatain

Hirdetmény - Vegyszeres gyomirtás MÁV területeken, vasútvonal hálózatain

<< Hirdetmény >>

Légy Hős!

dupla_szorolap_oldal_1

Tájékoztatás csávázószerrel kezelt kukorica valamint napraforgó vetőmag vetéséről, helyének bejelentéséről

A Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény és Talajvédelmi Osztály , mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint a jegyzőséghez tartozó települések közigazgatási határain belül neonikotinoid hatóanyagú csávázószerrel kezelt kukorica valamint napraforgó vetőmagtételek kerültek elvetésre az alábbi táblázatban felsorolt területeken A bejelentésben szereplő adatokat a megyei kormányhivatal továbbította a területileg illetékes jegyzőnek abból a célból, hogy a területre kitelepülni szándékozó méhészeteket értesítse.

<< Érintett területek - táblázat melléklet >>

<< Méhészek Figyelem ! >>

Kóbor rókák kilövése

67584_113245966_big

Kóbor rókák kilövése

Marcali Rendőrkapitányság 14040/1887/2018.ált. szám alatt KÉTHELY ÉS BALATONÚJLAK községek közigazgatási területére engedélyezte a kóbor rókák kilövését 2018. június 1. napjától 2018. augusztus 31. napjáig, naponta 0-24 óráig.

A kilövést végzők: Deák Emil, Hermanics Tibor, Schmidt László, Szűcs Ernő Zoltán és Karancsi Sándor sportvadászok.

Amennyiben rókát észlelnek a településeken bejelentésüket a 85/339-210 telefonszámon, 85/339-210 fax-számon, 20/4499115 mobilszámon, vagy jegyzo@kethely.hu e-mail címre tehetik meg. 

Kéthely, 2018. május 28.

 

Nagy Gáborné

jegyző

Hirdetmény

Somogy megyei 14-350170-410 kódszámú vadászterület vadászati jog haszonbérletéhez kapcsolódó haszonbérleti díjak kifizetése

<<megtekintés>>

Hirdetmény

Hirdetmény óvodai beíratásról

<<megtekintés>>

Hirdetmény

2018_ebolt_s_balaton_jlak

Lomtalanítás

lomtalan_t_s

Hirdetmény

r_ka_hirdetm_ny

Hirdetmény

Tájékoztató az e-közigazgatásról

<<megtekintés>>

Bursa Hungarica pályázat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási hallgatók számára

"A" típusú pályázati kiírás

<< megtekintés >>

Hirdetmény

14-350170-410 kódszámú vadászterületi hirdetmény

<< megtekintés >>

Hirdetmény

14-350150-410 kódszámú vadászterületi hirdetmény

<< megtekintés >>

Hirdetmény

hirdetm_ny

Hirdetmény

hirdetm_ny_r_kakil_v_s_k_thely

Jegyzőkönyv vadászterület földtulajdonosi közösség gyűléséről

2017. június 25-én Somogyszentpálon 0137 hrsz. "Vádászház" megtartott Somogy megyei 14-350170-410 kódszámú vadászterület földtulajdonosi közösség gyűlésének jegyzőkönyve

<< jegyzőkönyv megtekintése >>

Jegyzőkönyv vadászterület földtulajdonosi közösség gyűléséről

2017. június 25-én Balatonmáriafürdőn, Pelso Panzióban megtartott Somogy megyei 14-350150-410 kódszámú vadászterület földtulajdonosi közösség gyűlésének jegyzőkönyve

<< jegyzőkönyv megtekintése >>

Hirdetmény

bujl

Kihirdetés

Felhívás vadkár elleni védekezésre - határozat kijavítása

<<14-350150-410 kódszám>>

Tájékoztató a 2017. évi határszemlékről

b._jlak_honk

Tájékoztató

Tájékoztató az egységes európai és a nemzeti segélyhívó számok használatával kapcsolatos tudnivalókról

 

<< tájékoztató anyag >>

Hirdetmény Óvodai beíratásról

HIRDETMÉNY

ÓVODAI BEÍRATÁSRÓL

A Kéthelyi Óvoda Intézményfenntartó Társulás értesíti a Kedves Szülőket, hogy a 2017/2018. nevelési évre

az óvodai beíratás helyszíne és időpontja a következő:

KÉTHELYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

8713 Kéthely, Ifjúság u. 27.

2017. május 16- tól 2017. május 17-ig (kedd és szerda) 8.00-16.00 óráig

A működési (felvételi) körzethatár: a fenntartó önkormányzatok közigazgatási területe.

Az intézmény fogadja az integráltan oktatható sajátos nevelési igényű gyermeket.

A beíratáshoz szükséges:

-   a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

- a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

-   a sajátos nevelési igényről, - amennyiben rendelkezésre áll - szakértői vélemény;

-   étkezési térítési díj megállapításához, amennyiben rendelkezésre áll, - gyermekvédelmi kedvezményre jogosultságról határozat vagy tartós betegség, illetve a három vagy több gyermekes családok esetében a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás;

- Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki a 2017. augusztus 31.-ig harmadik életévét betölti és eddig nem járt óvodába. Abban az évben, amelyben a gyermek a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni. Amennyiben a szülő beíratási kötelezettségének nem tesz eleget, szabálysértési eljárás indítható ellene.

- Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon beül, azaz legkésőbb 2017. június 1-ig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

- A szülő kérelmére a fenntartó részéről a jegyző - az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével - a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

- Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

- A 2018. január 1-től augusztus 31-ig harmadik életévüket betöltő gyermekek szülei is ezen időpontban kérjék gyermekük előjegyzését.

- A körzeti feladatot ellátó óvoda köteles felvenni a körzetéhez tartozó gyermeket, a gyermek felvételét csak helyhiány miatt utasíthatja el.

Az óvodai felvételről az óvoda a beíratást követő egyeztetés után, 2017. május 31-ig értesíti a szülőket. A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének megadásával kérte - , elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy elutasításra került. Az elutasító határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyújtható be jogorvoslati kérelem az óvoda fenntartójához.

A beíratással kapcsolatos részletes és egyéb sajátos tudnivalókat, a beíratás általánostól eltérő időpontját, valamint az óvoda nyitvatartási idejét az óvodák a helyszínen közzéteszik.

Kérjük a Kedves Szülőket, hogy gyermeküket a meghirdetett napokon írassák be az óvodába, illetve kérjék gyermekük előjegyzésbe vételét!

                                                                                                                                    Molnár Balázs

                                                                                                                               Társulási Tanács elnöke

Álláshirdetés

Balatonújlak Község Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Települési karbantartó

munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű – 3 hónap próbaidő kikötése mellett - közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő

 A munkavégzés helye: Balatonújlak község közigazgatási területe

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Balatonújlak Község Önkormányzatához kapcsolódó középületek karbantartási, javítási munkáinak elvégzése, köztemető, községi sportpálya, közparkok fűfelütének, növényzetének gondozása, csapadékvíz-elvezető árkok tisztítási feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • 8 általános iskolai végzettség
 •  büntetlen előélet
 • egészségügyi alkalmasság
 • minimum B típusú gépjárművezetői engedély

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • iskolai végzettséget igazoló okirat
 • büntetlen előélet igazolása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Balatonújlak Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (8712 Balatonújlak, Templom u. 3. ), vagy személyesen Tüske Gáborné polgármester részére átadva. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 800/1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: települési karbantartó.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázók személyes meghallgatásáról a pályázat kiírója dönt. A döntés eredményéről minden pályázónak tájékoztatás kerül kiküldésre 2017. április 19-ig.

 

H I R D E T M É N Y

eb

 

 

H I R D E T M É N Y

H I R D E T M É N Y

Értesítjük a község lakosságát, hogy Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. évben ismételten nyújt lakáscélú helyi támogatást, a vonatkozó önkormányzati rendelete szerinti jogosultsági feltételek megléte esetén.

A rendelet alapján a képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetésében az erre a célra elkülönített anyagi eszközeiből kamatmentes, visszatérítendő kölcsönt nyújthat az arra rászoruló családok részére, az alábbi célokra:

 • új családi ház építéséhez,
 • új vagy használt lakás vásárlásához
 • saját tulajdonú lakás legalább egy lakószobával való bővítéséhez, illetve a lakás korszerűsítéséhez (komfortfokozat növelés, hőszigetelés kialakítása, stb).

A kérhető támogatás maximális összege: 500.000 Ft.

A visszatérítés maximális időtartama: 10 év.

A kölcsön havi törlesztő részletének legkisebb összege 3.000 Ft.

A támogatás csak egy ízben állapítható meg.

Kölcsönben részesíthetők a lakással nem rendelkező házasok, élettársak, egyedülállók, pályakezdő fiatalok, két vagy többgyermekes családok, továbbá azok a családok, akik méltányolható lakásigényük mértékének alsó határát el nem érő lakással rendelkeznek és a nettó egy főre jutó havi átlagjövedelmük nem haladja meg a mindenkori minimálbér összegéről szóló jogszabályban meghatározott mérték 200 %-át.

A támogatás személyenkénti összegét a képviselőtestület állapítja meg, a támogatás céljára felhasználható összeg ismeretében. 2017. évben 1 millió Ft keretet különített el a testület e célra.

A kérelmeket a közös hivatalban beszerezhető formanyomtatványon kell benyújtani, a szükséges mellékletekkel együtt (kereseti igazolás, építési engedély, adás-vételi szerződés stb. )

A kérelmeket tárgyév március 31-ig lehet benyújtani.

A támogatás visszafizetéséig az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre Balatonújlak Község Önkormányzatának javára.

A támogatás nyújtásával kapcsolatos minden fentiekben nem részletezett kérdésben a közös hivatalnál felvilágosítás kérhető.

Kéthely, 2017. február 15.

                                                                                                     Nagy Gáborné

                                                                                                          jegyző

Lakossági felhívás!

FELHÍVÁS!

 

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a

KÉTHELYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ügyfélfogadási rendje megváltozott!

2017.02.01.-től a hivatali ügyfélfogadási rend:

Szerda: 8:00-10:00

 

Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal

Lakossági felhívás

t_j_koztat_drv.

Tájékoztató

                                                                       TÁJÉKOZTATÓ


        Balatonújlak községben 2016. október 2-án tartott országos népszavazás eredményéről


A választást megelőző második nap (2016. október 1.) 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma 418 fő volt.

Balatonújlak Községében a népszavazás összesített eredménye a következő:

·    szavazóként megjelentek száma: 248 fő volt, 59,3 %
·    érvénytelen szavazólap 11 db, 4,4 %.
·    érvényes szavazólapot 237 fő választópolgár adott le, a szavazók 95,6 %-a

Az érvényes szavazatok megoszlása:
·    Igen szavazatok száma 3 (1,3 %)
·    Nem szavazatok száma 234 (98,7 %)

K é t h e l y, 2016. október 2.

                                                                                                               Nagy Gáborné
                                                                                                                 HVI vezető

Lakossági tájékoztató

Lakossági Tájékoztató!

A Központi Statisztikai Hivatal megkeresése alapján, ezúton szeretnénk felhívni szíves figyelmüket a 2016. évi mikrocenzusra, népesség-összeírásra, a mikrocenzusban Balatonújlak község is érintett.

Az adatfelvétel célja, hogy megismerhetővé váljon Magyarország lakosságának életkörülményei és a főbb jellemzők változásai a 2011. évi népszámlálás óta. Az eredmények alapján megalapozottabban lehet különféle fejlesztéseket tervezni és azok hatásait mérni.  

Az adatfelvételre 2016. október 1-je és november 8-a között kerül sor. A minta a lakosok 10%-ára terjed ki, így a legfontosabb adatokat nemcsak országosan és megyénként, hanem járásonként is be tudja majd mutatni a Központi Statisztikai Hivatal. Az adatfelvétel 2148 településen, mintegy 440 ezer háztartást és körülbelül egymillió embert érint A mintába került háztartásokban élők számára a válaszadás kötelező.   

A mikrocenzussal kapcsolatban részletes információk találhatók a Központi Statisztikai Hivatal honlapján, http://www.ksh.hu/mikrocenzus2016/ cím alatt. A népesség-összeírást érintő kérdésekben a Központi Statisztikai Hivatal munkatársai rendelkezésre állnak.

Kéthely, 2016. 09. 28.                                                                                                     

                                                                                                            Nagy Gáborné

                                                                                                                 jegyző

H I R D E T M É N Y

Kéthelyi Helyi Választási Iroda V e z e t ő j e

8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel: 85/339-210

 

H I R D E T M É N Y

 

Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat

a 2016. október 2-i országos névszavazáson működő

Helyi Választási Iroda elérhetőségeiről:

 

Helyi választási iroda megnevezése: Kéthelyi Helyi Választási Iroda

HVI vezető neve: Nagy Gáborné

Székhelye: 8713 Kéthely, Ady E. u. 1.

HVI elérhetőségei:

Telefon: 85/339-210; 30/517-6008

Fax: 85/339-210

E-mail: jegyo@kethely.hu

 

                                                                                            Nagy Gáborné s.k.

                                                                                                  HVI vezető

T Á J É K O Z T A T Á S

T Á J É K O Z T A T Á S

Felhívom az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a Pelso-Kom Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. azon ingatlanhasználók részére, akik nem kaptak komposztáló ládát,az önkormányzat által kijelölt gyűjtőponton, zöld színű konténer kihelyezésével kíván segítséget biztosítani a zöldhulladék szállítás igénybevételére.

A zöldhulladék konténer kihelyezésének helyszíne: művelődési ház hátsó udvari része.        (Balatonújlak, Kossuth u. 77.) 

Egyúttal tájékoztatom az ingatlantulajdonosokat a tervezett zöldhulladék elszállítási napokról:

2016. szeptember 27. (kedd)

2016. október 25. (kedd)

2016. november 22. (kedd)

 

Balatonújlak, 2016. szeptember 15.

 

                                                                                                                                        Tüske Gáborné

                                                                                                                                          polgármester

Falunap 2016.

Falunap 2016.

Augusztus 20-án tartották meg az idei falunapot településünkön. A nagyszerű időben sokan kilátogattak, és egy kellemes délutánt tölthettek együtt.

Köszönjük mindenkinek a részvételt.

<< képek a galériában >>

Lakossági felhívás

skmbt_c25316072510240_oldal_1

skmbt_c25316072510240_oldal_2

Lakossági felhívás!

 

gyom_rt_s_oldal_1

gyom_rt_s_oldal_2

Szünidei gyermekétkeztetés

Tisztelt Szülő(k)/Törvényes Képviselő(k)!

Tájékoztatom Önt/Önöket, hogy 2016. január 1-jétől megváltoztak a szünidőben biztosított ingyenes gyermekétkeztetés szabályai.

Az új szabályok szerint 2016. január 1-től a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/C. § (1) bekezdése a) pontja értelmében Balatonújlak Község Önkormányzata szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére a tavaszi, nyári, őszi és téli szünidőben, munkanapokon az a) pontban foglalt gyermekeken kívül további gyermekek így különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja.

A szünidei gyermekétkeztetés - bármely szünidő vonatkozásában - formanyomtatványon igényelhető. A nyomtatványt annyi példányban kell kitölteni és benyújtani, ahány gyermek vonatkozásában igényli(k) az ingyenes étkeztetést.

A gyermekétkeztetés új szabályai szerint érintett gyermekek szülei/törvényes képviselői írásban értesülnek az igénylés módjáról.

Az igényléshez szükséges formanyomtatvány elérhető Balatonújlak Község Önkormányzatának honlapján (www.balatonujlak.hu) jelen tájékoztató mellékleteként, illetve a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal (Kéthely, Ady E. u. 1.) szám alatt.

A kitöltött nyomtatványokat - a nyári ingyenes étkeztetéshez - 2016. június 17-éig (péntek) juttathatják el Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatalba. A nyári és az azt követő évközi (őszi, téli, tavaszi) szünidők határidői vonatkozásában az érintettek újabb értesítést fognak kapni.

Fontos! Minden szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt a jegyzőnek vizsgálnia kell a jogosultsági feltételek meglétét (hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállása). Ha a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a szünidei gyermekétkeztetés megkezdését megelőző 30. napon fennáll, a gyermek jogosult lesz az ingyenes étkeztetésre. Ellenkező esetben az igénylő (szülő/törvényes képviselő) arról fog írásban értesülni, hogy gyermeke(i) nem veheti(k) igénybe az ingyenes étkeztetést.

A szünidei gyermekétkeztetést - a Gyvt. 21. § (1) bekezdés g) pontja, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011.(XII.29.) Korm. rendelet 13/A. § (3) bekezdése értelmében - a települési önkormányzatnak az általános- és középiskolai oktatásban résztvevő gyermekek részére a nyári és évközi (téli, őszi, tavaszi) szünetekben, míg a bölcsődei gondozásban és az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek részére a már említett szünetekben a bölcsőde és óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon kell biztosítania.

Az ingyenes szünidei étkezést a nyári szünetben valamennyi munkanapon biztosítja Balatonújlak Község Önkormányzata a gyermekek részére.

Az ételt (ebéd) kizárólag a jogosult gyermek, vagy szülője/törvényes képviselője, akadályoztatásuk esetén meghatalmazottja viheti el, mely érvényes minden szünidei gyermekétkeztetésre.

Felhívjuk a Tisztelt Szülők/Törvényes képviselők figyelmét, hogy a gyermek betegsége esetén az étel, ételhordóban történő elvitele orvosi igazolás benyújtása, illetve a szülő, más törvényes képviselő által megbízott személy számára az elvitel írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges.

Az étkeztetést a Balatonújlakon közétkezetést biztosító vállalkozó útján biztosítja a községi önkormányzat.

Igénybevétel módja az étel éthordóban történő elvitelével, melyet 11.30 óra és 12:30 között tehetnek meg.

Megkérem a Tisztelt Szülőket/Törvényes képviselőket, hogy az igénylőlap kitöltésekor szíveskedjenek ellenőrizni a gyermek(ek) vonatkozásában - határozattal - megállapított hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet időtartamát. Amennyiben annak időtartama lejárt, kérem, gondoskodjanak az új kérelem benyújtásáról!

A szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatban forduljanak bizalommal ügyintézőinkhez.

 

Kéthely, 2016. május 25.

Nagy Gáborné

jegyző      

 << Formanyomtatvány letölthető >>

Lakossági tájékoztató

NEM TUDJA ADÓBEVALLÁSÁT KITÖLTENI?

MI SEGÍTÜNK!

Ne feledje: a bevallás benyújtási határideje 2016. május 20-a!

A NAV munkatársai a Járási Hivatalok Foglalkoztatási Osztályain (munkaügyi kirendeltségek) segítenek Önnek a személyi jövedelemadó bevallás kitöltésében

A bevallás kitöltéséhez kérjük, hozza magával az elmúlt évben szerzett jövedelmekről szóló igazolást:

 • a munkáltató/kifizető „15M30” összesített igazolása, vagy „Adatlap 2015” a 2015. évi jövedelmekről.

Egyéb igazolások, adatok, amelyek szükségesek lehetnek a bevalláshoz:

 • munkanélküliek ellátásáról szóló igazolás a munkaügyi központtól,
 • közfoglalkoztatásról szóló igazolás,
 • egyszerűsített foglalkoztatásról szóló igazolás,
 • önkéntes pénztári igazolás kedvezmény igénybevételéhez,
 • orvosi igazolás a súlyos fogyatékosság miatt érvényesíthető kedvezményhez,
 • házastárs adóazonosító jele az első házasok kedvezményének igénybevételéhez.

Családi kedvezmény igénybevételéhez szükséges adatok:

 • a gyermek, illetve az eltartott adóazonosító jele, vagy személyes azonosító adatai,
 • a családi kedvezmény közös érvényesítése/megosztása esetén szükséges a házastárs/élettárs adóazonosító jele, illetve a házastárs jövedelemigazolása a 2015. évre vonatkozóan,
 • írásbeli meghatalmazás szükséges a másik jogosulttól, az általa év közben igénybe vett családi járulékkedvezmény feltüntetéséhez az Ön bevallásában.

2016 áprilisában az alábbi időpontokban várjuk Önt a munkaügyi kirendeltségeken:

április 07. 0900-1400 Tab                   (8660 Tab, Szent István utca 6.)

április 12. 0900-1100 Csurgó              (8840 Csurgó, Városháza köz 2.)

április 12. 1300-1500 Nagyatád          (7500 Nagyatád, Koch Róbert utca 4.)

április 14. 0900-1400 Barcs                (7570 Barcs, Damjanich utca 31.)

április 19. 0900-1100 Balatonboglár (8630 Balatonboglár, Erzsébet utca 16.)

április 19. 1300-1500 Siófok               (8600 Siófok, Bajcsy-Zs. utca 1.)

Lakossági tájékoztató

Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatom a lakosságot, hogy a 2015. évi iparűzési adó bevalláshoz a nyomtatványokat, nem postázzuk ki az érintettek számára.

A nyomtatványokat a Hasznos információk fülön belül a Letölthető dokumentumok között érhetik el.

Lakossági felhívás

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésére

Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egyre többen választanak szabadtéri programot és tevékenységet, ennek során fokozottabb figyelmet kell fordítani a szabadban keletkező tüzek megelőzésére. A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz, különösen erős szél esetén. A szabadtéri tűzesetek keletkezésének fő oka az emberi gondatlanság. A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében tilos a növényzet, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett, vagy kerti hulladék szabadtéri égetése, kivéve, ha azt külön jogszabály – pl. növény egészségügyi okból hatósági engedély beszerzése mellett – megengedi. Avar és kerti hulladék égetését csak az adott település önkormányzata engedélyezheti rendeletében, de égetni ebben az esetben is csak a rendeletben meghatározott helyen, napokon és módon szabad. Külterületi ingatlanok esetében, amennyiben az égetést jogszabály megengedi, előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal (irányított égetés). Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett.

A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet tartalmazza. A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének. A felügyelet nélkül hagyott tűz könnyen továbbterjedhet és életveszélyt jelentő, vagy súlyos kárt okozó tüzek forrásává válhat.

A szabadtéri tűz kockázata jelentősen függ az időjárási viszonyoktól, a száraz és szeles időjárás elősegíti a tűz kialakulását, továbbterjedését. Erdőtűz-veszélyes időszakban országos szinten a vidékfejlesztési miniszter, területi szinten az erdészeti hatóság tűzgyújtási tilalmat rendelhet el, mely esetén az érintett területen akkor is tilos a tűzgyújtás – beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is –, ha azt egyébként más jogszabály megengedi.

A jogszabályi tilalom ellenére, illetve jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység miatt az önkormányzat, a környezetvédelmi hatóság és a tűzvédelmi hatóság bírságot szabhat ki.

Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kapcsolatos további információkért keresse fel a katasztrófavédelem oldalait (http://www.katasztrofavedelem.hu, http://.....katasztrofavedelem.hu ), vagy a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság honlapját (www.erdotuz.hu). Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság tájékoztató kisfilmjei az alábbi linkeken tekinthetőek meg:

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_video_index2&vid=39

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_video_index2&vid=32

Somogy Megyei Kormányhivatal ajánlása a vadászterületek kijelölésére

Tisztelt Lakosság!

A Somogy Megyei Kormányhivatal a következő vadgazdálkodási üzemterv időszakára az érintett vadászterület határára vonatkozó ajánlást tesz közzé.

Az ajánlás az érintett vadászterület, valamint az érintett vadászterület tájegységéhez tartozó szomszédos, lejáró üzemtervű vadászterületek tréképi megjelenítését, azonosításra alkalmas adatait tartalmazza.

A Somogy Megyi Kormányhivatal által készített ajánlást az alábbi linken megtekintheti.

<<ajánlás>>

Ebek veszettség elleni védő- és pótoltása

Értesítjük Balatonújlak község lakosságát, hogy a 2016. évi szervezett formában történő                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ebek veszettség elleni védő- és pótoltására, valamint féregtelenítésére

az alábbi időpontokban és helyeken kerül sor:

O L T Á S

Helye                 

Dátuma                             

 Időpontja

Tűzoltószertár

 2016. 04. 12. (kedd)

7:00 – 8:00

P Ó T O L T Á S

Helye

Dátuma                            

Időpontja

Tűzoltószertár   

 2016. 04. 26. (kedd)

7:00 – 7:30

Az oltás és a féregtelenítés díja az összevezetés helyén: 4000 Ft/eb

Új, egységes,  sorszámozott oltási könyv: 600 Ft/eb

Az új, sorszámozott, szigorú számadású oltási könyv 2010. január 1-től kötelező, ezért szükséges a cseréje, amelyik ebnek még nincs!

Az oltáshoz a tulajdonos az eb oltási könyvét hozza magával. A háznál illetve az eb tartási helyén történő oltás bejelenthető a Polgármesteri Hivatalban, a fenti időpontjában az oltás helyszínén és telefonon: dr. Bánkuty József állatorvos 06- 30 / 9578-469

Oltásra kerülnek:

 • Egészséges ebek.
 • Három hónap feletti még be nem oltott ebek.
 • Az egy évvel korábban oltott ebek.
 • Az oltatlan ebek.

Oltás nem adható: Beteg ebnek, embert harapott és emiatt hatósági megfigyelés alá vont ebnek,   mikrochippel nem rendelkező ebnek!

Felhívjuk a lakosság figyelmét, a 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 4.§ (1) bekezdése értelmében az állattartó köteles ebét veszettség ellen beoltatni és az oltást igazoló okmányt megőrizni. Az oltás alól elvont eb tulajdonosát a hatóság bírsággal sújtja.

Kéthely, 2016. március 20.

                       dr. Bánkuty József                                                          Nagy Gáborné           

                            állatorvos                                                                         jegyző

Ebzárlat és legeltetési tilalom

Somogy Megyei Kormányhivatal Járási Állat-egészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala a község közigazgatási területére elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági jogkörben ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el.

Az ebzárlat és legeltetési tilalom időtartama: 2016. április 09-től -2016. április 29-ig.

Az ebzárlat tartama alatt minden kutyát elzárva vagy megkötve kell tartani. Zárt udvarban a kuyák elzárását, illetőleg megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek. Ebet tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni.

Lomtalanítás

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy  2016. április 4-én a község egész területén LOMTALANÍTÁS lesz.

Kérjük, hogy a fenti napon 2016. április 4-én reggel 7:00 órára helyezzék ki az út mellé az elszállítandó limlomot.

Nem kerül elszállításra :

 • Veszélyes hulladék (pl.: festék illetve festékes doboz, vegyszeres dobozok, hígító, pala, akkumulátor, gumiabroncs stb.)
 • Építési, bontási hulladék (pl.: törmelék, bontott ajtó, ablak, kőzetgyapot stb.)
 • Elektronikai hulladék (pl.: hűtő, mosógép. TV és elektronikai háztartási eszközök stb.)
 • Zöldhulladék (pl.: faág, nyesedék, falevél stb.)
 • Szelektív hulladék (pl.: újságpapír, könyv stb.)
 • Kommunális hulladék (gyűjtőedényben elhelyezhető vegyes kommunális hulladék)

Tüske Gáborné

polgármester

Kóbor rókák kilövése

Hirdetmény

 67584_113245966_big

Kóbor rókák kilövése

 

Marcali Rendőrkapitányság 14040/1077-1/2016.ált. szám alatt KÉTHELY ÉS BALATONÚJLAK községek közigazgatási területére engedélyezte a kóbor rókák kilövését

2016. március 1. napjától 2016. május 31. napjáig, naponta 0-24 óráig.

A kilövést végzők: Deák Emil, Hermanics Tibor, Tóth László Gyula, Szűcs Ernő Zoltán sportvadászok.

Amennyiben rókát észlelnek a településeken bejelentésüket a 85/339-210 telefonszámon, 85/339-210 fax-számon, 20/4499115 mobilszámon, vagy jegyzo@kethely.hu e-mail címre tehetik meg.

 

Balatonújlak, 2016. március 3.                                                                            Nagy Gáborné

                                                                                                                                      jegyző

ÁROP-1.A.3. -2014. „Esélyt mindenkinek” projekt tájékoztató

ÁROP-1.A.3. -2014. „Esélyt mindenkinek” projekt tájékoztató

Tisztelt Marcali és  Marcali Járási Lakosok!

Marcali Város Önkormányzata az ÁROP-1.A.3. -2014. azonosító számú, „Esélyt mindenkinek”projekt megvalósításának keretében készíti el a „Marcali Járási Esélyteremtési-programtervet”. A programterv alapvetően a települések által korábban elkészített helyi esélyegyenlőség programokra épül és a mélyszegénységben élők, a gyermekek, a nők, a fogyatékkal élő személyek, a romák és az idősek társadalmi hátrányainak mérséklésére, esélyeik növelésére irányul.

Ebbe a munkába szeretnénk minél szélesebb körben bevonni a nevezett csoportokhoz tartozó embereket annak érdekében, hogy a valós esélyegyenlőségi problémák mérséklésére irányuló tervezetek/intézkedések szerepeljenek a programtervben, - ami a 2020-ig történő ez irányú fejlesztések alapját adja.

Ezért kérjük Önöket, hogy érintettként a hátrányok/problémák leírását (fő területei: a foglalkoztatás, a lakhatás, az oktatás/képzés, egészségügyi és szociális ellátások, közszolgáltatásokhoz és az információkhoz való hozzáférés) és megoldási javaslataikat osszák meg a projekt megvalósítóival, hogy azok a programterv készítése során segítséget adjanak számunkra.

Javaslataikat az esely@marcali.hu e-mail címre várjuk.

A beküldés határideje: 2015. augusztus 10.

Az esélyegyenlőségi projekt tartalmáról bővebben tájékozódhat Marcali város hivatalos weboldalán, a www.marcali.hu címen, valamint a szakmai programot és munkatervet letöltheti az alábbi linkekre kattintva:

<< szakmai program >>

<< munkaterv >>

 Számítunk megtisztelő együttműködésükre!

Marcali, 2015. július 08..

  Filebics Magdolna                                         Pápainé dr. Káplár Orsolya s.k.

a projekt szakmai felelőse                                           projektmenedzsern_vtelen_3

Welcome

Welcome

Szeretettel köszöntöm Önt Balatonújlak honlapján
és kellemes "barangolást" kívánok a községet bemutató oldalakon.
Bízom benne, mire végigolvassa a sok-sok érdekes,
és hasznos információ sorát, kedvet kap arra,
hogy személyesen is ellátogasson hozzánk.