Balatonújlak Község Önkormányzta

Közösségi együttélés szabályaival kapcsolatos hatósági eljárás

Közösségi együttélés szabályaival kapcsolatos hatósági eljárás

Aki a közösségi együttélés helyi rendeletben meghatározott szabályait megsérti, közigazgatási bírsággal sújtható.

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 11/2015.(VI.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) határozza meg a közösségi együttélés szabályait sértő magatartásokat.  A Rendelet alapján szabályszegésnek minősül az a magatartás (tevés vagy mulasztás), amely nem minősül szabálysértésnek vagy bűncselekménynek, továbbá amelyet magasabb szintű jogszabály nem rendel büntetni, de sérti vagy veszélyezteti a község közrendjét, köztisztaságát, településképét, egyéb értékeit, a közösségi együttélés egyéb helyi normáit.

A hatáskör gyakorlója: Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője.

Közigazgatási bírság állapítható meg azzal a természetes személlyel, jogi személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel szemben, aki Kéthely község közigazgatási területén a rendeletben meghatározott szabályszegés valamelyikét elköveti.

Az eljárás a hatóságok ellenőrzése során tapasztalt szabályszegések észlelése és bejelentése vagy lakossági bejelentés alapján hivatalból indul. A bejelentésnek tartalmaznia kell:

  • a bejelentő nevét és elérhetőségét
  • a szabályszegő nevét, címét /székhelyét
  • a cselekmény helyének, időpontjának és a körülmények leírását
  • a bizonyítási eszközök megjelölését (pl. tanúk nevét, címét)
  • a bizonyítékok csatolását (pl. fotók)

Illeték, szolgáltatási díj: nincs

Ügyintézési határidő: 60 nap

Vonatkozó jogszabályok:

  • a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 11/2015.(VI.30.) önkormányzati rendelet
  • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
  • a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény

Szankció:

  • figyelmeztetés
  • közigazgatási bírság (maximális mértéke: természetes személyek esetén 200.000 Ft, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén 2.000.000 Ft, mely tényállásonként eltérő lehet)

A kiszabott közigazgatási bírságot a közléstől számított 30 napon belül kell megfizetni.

A közigazgatási bírság az M7 Takaréknál vezetett Kéthely Község Önkormányzata 66900014-10001679 számú bankszámlájára is átutalható.

Jogorvoslat:

A határozat ellen fellebbezésnek van helye. A fellebbezést Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el, melyet a jegyzőhöz (8713 Kéthely, Ady E. u. 1.) kell benyújtani a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül. A fellebbezés illetékköteles.

A Képviselő-testület határozatával szemben közigazgatási pert lehet indítani jogszabálysértésre hivatkozással a kézhezvételtől számított 30 napon belül Kaposvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnál (Kaposvár, Szent Imre u. 14/a.), melyet a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez (8713 Kéthely, Ady E. u. 1.) kell benyújtani. A bírósági felülvizsgálat iránti eljárás illetéke 30.000 Ft. A felet az eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg, amely azt jelenti, hogy mentesül az illeték előzetes megfizetése alól és az illetéket az köteles megfizetni, akit a bíróság erre kötelez. A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya. A végrehajtás felfüggesztését a bíróságtól kell kérni. Jogszabálysértés hiányában a bíróság a keresetet elutasítja. A jogi képviselővel eljáró fél a jogi képviselő illetve, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a képviselő teljes körű azonosítását biztosító és ÁNYK űrlap benyújtást támogató szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet a jegyzőnél a hivatali kapun keresztül. A gazdálkodó szervezet – ha nem ügyvédi képviselettel jár el – az elektronikus benyújtás során a képviselő személyének teljes körű azonosítását biztosító és ÁNYK űrlap benyújtást támogató szolgáltatás igénybevétele helyett, a gazdálkodó szervezet azonosítását biztosító és ÁNYK űrlap benyújtást támogató szolgáltatás igénybevételével is eljárhat, ha azzal rendelkezik; ez esetben a per folyamatban léte alatt, az elektronikus kapcsolattartás során ezt kell alkalmaznia.

Fizetési kedvezmények:

A fizetési kötelezettség határidejének lejárta előtt kezdeményezhető részletfizetési vagy halasztási kérelem. A kérelem 3.000 Ft illetékköteles.

Ügyintéző elérhetősége:

Fata István 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. 85/339-210 fata.istvan@kethely.hu