Tájékoztató a vízgazdálkodásról szóló törvény módosításáról

Tájékoztató a vízgazdálkodásról szóló törvény módosításáról

A Magyar közlöny 2023/91. számában megjelent a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgt.) módosításáról szóló 2023. évi LI. törvény.
Ebből néhány fontosabb rendelkezés:

4. §
(2) A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/A. §-a a következő (1c)–(1f) bekezdéssel egészül ki:
„(1c) A háztartási vízigényt kielégítő, ötven méter talpmélységet meg nem haladó és az első vízzáró réteget el nem érő
kút (a továbbiakban: háztartási kút) létesítését, üzemeltetését és megszüntetését – az (1d) bekezdésben foglalt
kivétellel – előzetesen be kell jelenteni a vízilétesítmény helye szerint hatáskörrel rendelkező vízügyi hatóság részére.

(1d) Nem szükséges vízjogi engedély és bejelentés a vízkészletvédelmi országtérképen vízkészletvédelmi
szempontból kockázatmentesként meghatározott területeken a háztartási kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez és
megszüntetéséhez.

(1e) Az (1c) és (1d) bekezdés szerinti háztartási kút tekintetében a vízügyi hatóság ellenőrzést kizárólag hivatalból végez.

5. § A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki engedély nélkül vagy
engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltetett felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi
fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi vagy ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési
eljárást e törvény rendelkezései alapján nem kell lefolytatni.”

12. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.
(2) A 2. §, a 4. §, a 7. §, a 8. §, a 11. § és az 1. melléklet 2024. január 1-jén lép hatályba.

 

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról: https://njt.hu/jogszabaly/1995-57-00-00.76

Megszakítás