Tájékoztatás idegenforgalmi adó bevezetéséről

Tájékoztatás idegenforgalmi adó bevezetéséről

      Tájékoztatás idegenforgalmi adó bevezetéséről

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: törvény) 1.§ (1) bekezdésének felhatalmazása alapján Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 15/2015. (X. 27.) önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: helyi rendelet) 2016. január 1. napjától helyi iparűzési adót, építményadót, telekadót és magánszemély kommunális adóját vezette be.

A képviselő-testület e helyi rendeletét a 12/2022.(X.28.) önkormányzati rendeletével módosította, s 2023. január 1. napjával idegenforgalmi adó bevezetéséről döntött.

A törvény az idegenforgalmi adó vonatkozásában az alábbi szabályokat tartalmazza:

Az adókötelezettség, az adó alanya

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Az adómentesség
Az adókötelezettség alól mentes:
a) a 18. életévét be nem töltött magánszemély;
b) a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély;
c) a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a közszolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá
d) aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója;
e) az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát – kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából – eltöltő egyházi személy;
f) a honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományába tartozó személy hozzátartozója, ha a vendégéjszakát az állomány tagjának látogatása miatt tölti a szolgálatteljesítés vagy a munkavégzés helye szerinti településen lévő, a honvédelmi vagy rendvédelmi szerv rendelkezése alatt álló, szolgálati érdekből fenntartott szálláshelyen, feltéve, ha a településen való szolgálatteljesítés, munkavégzés időtartama legalább egybefüggő 30 nap.

Az adó alapja: a megkezdett vendégéjszakák száma.
Az adó mértéke: személyenként és vendég-éjszakánként 400 Ft.

A fizetendő idegenforgalmi adót a szállásdíjjal együtt a szállásadó szedi be.

A megfizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.
Az adóbeszedésre kötelezettnek az idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napjáig kell adóbevallást benyújtani. Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett, vagy beszedni elmulasztott idegenforgalmi adót az adóbevallás benyújtására nyitva álló határnapig fizeti meg.

Felhívjuk a szállásadók figyelmét, hogy akinek szállásadói tevékenysége a jogszabályi előírásoknak nem felel meg, ellenük a NAV eljárását fogjuk kezdeményezni.

Balatonújlak Község Önkormányzata

Megszakítás